• KK SPOJE Bratislava • Aktívni členovia


   KK Spoje Bratislava  

Občianske združenie


Aktívni členovia Kk Spoje Bratislava k 30.11.2016
č.reg. Priezvisko Meno účasť
v súť.
funkcia e-mail
0274 B u g á r Ľubomír BML člen  
1471 C i b u l a Jozef BML podpredseda j.cibula@upcmail.sk
1473 Ď a l o g Fedor BML člen  
2774 G á l i k Marián, Ing. BML člen VV  
1486 H u l a n s k ý Peter BML člen  
1492 J u r i c o v á Ružena BML člen  
1494 H e g e d ü š o v á Martina, JUDr. zahr. tajomník martina.kanovska@gmail.com
1498 K r š á k Stanislav BML člen  
1224 M o h n a c z k ý Aurel, Ing. BML člen  
0236 S a s k o Ivan BML člen VV  
1081 S e r b í n Michal BML kontrolór michal@fatra.net
1512 S l e z á k Ján BML člen VV  
0034 S a b o Ján BML člen  
1516 T r p í n Michal BML člen  
1520 U h l í k o v á Eva BML predseda eva.kralicka@gmail.com
2624/A V e g h Peter BML člen  


HORE

Tento obsah bol zaradený v • Kolkársky klub SPOJE Bratislava •. Zálohujte si trvalý odkaz.